Casos d’estudi

Els casos d’estudi d’INDICATE tenen com a objectiu analitzar el potencial de les e-Infrastructures per superar problemes persistents en l’e-Cultura. S’han pres en consideració tres problemàtiques principals: la preservació digital a llarg termini, les exposicions virtuals i la gestió i processament de continguts culturals geolocalitzats.

Els resultats de l’anàlisi són aportacions importants pel treball amb bones pràctiques. S’organitzen tres workshops adreçats a cada un dels temes dels casos d’estudi:

  • Workshop sobre preservació digital a llarg termini a Ankara.
  • Workshop dedicat a exposicions virtuals a Amman.
  • Workshop de GIS a Ljubljana.

Preservació a llarg termini

Aquest cas d’estudi investiga com les e-infrastructures permeten una preservació a llarg termini i com poden facilitar la transferència del patrimoni cultural a les generacions futures. El principal objectiu d’aquest estudi és revisar la situació actual del procés de preservació digital i de les polítiques a Europa, estat de l’art de la tecnologia emprada, la relació entre institucions per la preservació i els proveïdors d’e-Infrastructures. També descriu quines accions es poden prendre de manera viable per iniciar la coordinació de l’ecosistema europeu de repositoris de dades per la preservació de llarg termini dels recursos culturals digitals. L’ús d’e-infrastructures pot assistir en la resolució dels reptes com l’emmagatzematge, l’accés, la seguretat de les dades, la integritat i protecció del copyright a llarg termini. Per tant, integrant sistemes de preservació digital en xarxes de gran capacitat o NREN internacionals o grids es pot arribar a estendre ràpidament arreu del món. El primer pas d’aquest procés serà el desenvolupament nacional i global de polítiques i estratègies de preservació i proveir a les institucions interessades amb un sèrie de guies sobre com construir un sistema de preservació (incloent selecció, adquisició, conversió, emmagatzematge, back-up, formats preferibles d’arxius, etc.).

La preservació digital a llarg termini és un dels casos d’estudi del projecte INDICATE i té per objectiu analitzar els processos de digitalització i preservació a la Unió Europea i a la regió mediterrània. Els principals països socis participants han estat Itàlia, Espanya, França, Grècia, Eslovènia, Turquia, Egipte i Jordània. Altres països, com Irlanda, Països Baixos, Lituània i Suècia també han estat analitzats a través de l’estudi preparat pel projecte.

El deliverable inclou una introducció que cobreix l'abast de l'estudi, el concepte de preservació (definició de preservació, estratègies, etc), estat de l’art, dos exemples de preservació, la relació amb les e-Infrastructures, que detalla l’estat de la qüestió en cada país, drets de propietat intel·lectual, formació, conclusions i annex.

Els principals objectius del deliverable sobre preservació digital són:

  • Presentar exemples de bones pràctiques en preservació digital,
  • Investigar com aquests aspectes poden ser abordats prenent com a referència els exemples de bones pràctiques,
  • Recopilar requeriments en tecnologies de la informació i comunicació,
  • Identificar les capacitats de les e-Infrastructures,
  • Discutir sobre com les e-Infrastructures poden ser usades per resoldre problemàtiques de preservació digital,
  • Contribuir amb resultats al paquet de treball de difusió.

Per analitzar les experiències de preservació en diferents països es va preparar una enquesta sobre preservació digital a llarg termini. L’estudi consta de: introducció, polítiques i estratègies, informació tècnica, estàndards, back-up i conclusions. L’enquesta analitza com es construeix, manté i sosté un sistema de preservació. Inclou l’estructura del sistema, mètodes de preservació, estàndards, eines, software , etc.

Segons els resultats de l’estudi, en general podem concloure que els països de la Unió europea tenen més experiència que els països de la regió mediterrània. Les tasques de preservació digital a la Unió europea són comprensives i sistemàtiques. Els països de la UE organitzen els processos de preservació mitjançant l’establiment de normes sobre què preservar, com preservar i a on.

Aspectes detectats als països mediterranis són la manca de polítiques i estratègies comunes, la falta d'ús de les e-Infraestructures, la manca d'establiment de normes comunes per al material amb drets d'autor, l’accés, la sostenibilitat, l'emmagatzematge, back-up i la integritat de dades i estàndards.

A mode de conclusió,

La principal raó per la digitalització i preservació dels elements del patrimoni és per transferir-los a les generacions futures. El projecte INDICATE té per objectiu compartir els béns culturals en les xarxes comunes dels països de la UE i la Mediterrània que poden donar suport a la distribució i circulació de la informació. El deliverable apunta la importància de la preservació a llarg termini dels continguts culturals digitals, per assegurar les grans inversions que les institucions culturals estan fent per la digitalització del patrimoni cultural.

A més, l'ús de les e-Infraestructures és un aspecte important de la preservació, que permet usar el poder de les TIC per necessitats computacionals, connectivitat, emmagatzematge i instrumentació.

Exposicions virtuals

La digitalització permet a les institucions de la memòria (museus, arxius, biblioteques...) exhibir les seves col·leccions amb una àmplia varietat de configuracions. El cas d’estudi, a través d’enquestes entre els socis i l’anàlisi de les pràctiques actuals, investiga aquestes configuracions (ex. Exposicions compartides, performances virtuals, rutes temàtiques) i les seves possibles connexions amb les e-Infrastructures. Els resultats d’aquestes investigacions estaran disponibles en un informe orientat a les institucions amb la voluntat d’investigar el potencial d’ús de les e-Infrastructures pels seus projectes virtuals.

Les exposicions virtuals són el segon cas d’estudi del projecte INDICATE, que té per objectiu analitzar les tecnologies per a exposicions virtuals emprades a les institucions culturals de la Unió Europea i la regió mediterrània. La informació analitzada ha estat extreta d’estudis i entrevistes dutes a terme en diferents entitats culturals i proveïdors d’e-Infrastructures dels països participants, partint dels procediments marcats al workshop INDICATE sobre Exposicions Virtuals que es dugué a terme a Departament d’Antiguitats de Jordània el dia 11 de desembre de 2011, així com d’articles, plataformes wiki i altres fonts d’informació.

El principal objectiu del present cas d’estudi era analitzar la situació actual de les exposicions virtuals en els països socis, l’estat de l’art de les tecnologies usades, la relació entre les institucions culturals i els proveïdors d’e-infrastructures i com les e-infrastructures poden ser usades per crear nous projectes i experiències, prenent com a exemple les performances virtuals. El document va dirigit tant a la comunitat tècnica com cultural, amb l’objectiu d’incentivar la seva col·laboració. Aquest coneixement mutu permet desenvolupar una pluja d'idees sobre projectes i plans sobre nous formats d'exhibició i casos d'ús, amb continguts altament interactius, personalitzats i participatius.

És un fet que les institucions culturals cada vegada recorren més a exposicions que van més enllà dels paràmetres tradicionals d’espai i temps, sovint basades en plataformes tecnològiques. Els diferents treballs analitzats usen un complet ventall de tecnologies: pàgines web amb imatges i vídeos, espais web interactius, web 3D, entorns de visualització amb eines interactives, CAVEs, etc. Trobem casos que van des de senzilles pàgines web fins a complexos displays interactius. Tanmateix, segons els resultats dels estudis i entrevistes realitzats, les institucions culturals no utilitzen els serveis d’e-infrastructures en la implementació tècnica de les seves exposicions.

Per tant, podem concloure que existeix un gran potencial de col·laboració entre els sectors cultural i d’e-infrastructures, i que cal fomentar tal col·laboració donat l’impacte que les tecnologies estudiades poden tenir els propers anys. Alhora, els proveïdors d’e-infrastructures haurien d’adreçar els seus serveis cap a sectors concrets, tenint en compte els requeriments específics, i oferir serveis complexos que vagin més enllà dels nivells de serveis que s’ofereixen habitualment. Finalment, un dels principals obstacles que s’han observat per l’eclosió de les exposicions virtuals com a canal de comunicació entre les institucions culturals i els seus públics són els costos. Caldran doncs, esforços per reduir costos i proveir serveis i hardware especialment preparats per les exposicions virtuals.

Continguts culturals digitals geolocalitzats

Aquest cas d’estudi s’orienta a definir els requeriments i a investigar com els serveis de  geolocalització poden ser aplicats per descobrir continguts culturals per l’educació, l’aprenentatge a llarg termini i la indústria creativa. Per una banda, la recerca revisa els enfocaments actuals i les noves activitats d’R+D en geocodificació de continguts culturals en llibreries digitals, turisme cultural, patrimoni cultural, e-learning, living arts i altres àrees culturals, identificant les possibilitats i beneficis d’usar les e-infrastructures. D’altra banda, es proveeix d’una verificació d’e-serveis de geo-parsing i geo-tagging en cultura digital, preparant recomanacions pels proveïdors de continguts. L’activitat es concentrarà principalment en computació cloud i grid, així com en infraestructures de dades quan es tracta amb continguts culturals digitals geolocalitzats.