Οι πιλότοι του έργου

Οι πιλότοι του INDICATE στοχεύουν στη μελέτη και τη διεξαγωγή πειραμάτων για τη μετανάστευση δύο ήδη υπαρχόντων εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποδομής.

Τα αποτελέσματα των πιλότων είναι προσβάσιμο από την Πύλη ηλεκτρονικής Πολιτιστικής Επιστήμης του INDICATE (indicate-gw.consorzio-cometa.it).

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στην προπαρασκευαστική φάση η οποία απαιτείται πριν ξεκινήσουν τέτοιου είδους έργα, στα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και στις κατάλληλες λύσεις, καθώς επίσης και στην εφαρμογή τους πέρα από τα εθνικά σύνορα και αυτά της ΕΕ.

Η εμπειρία που έχει προκύψει από τους πιλότους κατά καιρούς αναλύεται και αποτελεί κλειδί για την εργασία βέλτιστης πρακτικής.

Πιλότος Σημασιολογικής Αναζήτησης

Ο πιλότος σημασιολογικής αναζήτησης του έργου INDICATE που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές υποδομές, και αναπτύχθηκε από το IVML (www.image.ntua.gr), επιτρέπει στους χρήστες να ανακτήσουν πολιτιστικά μεταδεδομένα βασιζόμενοι σε σημασιολογικά κριτήρια, ωφελούμενοι από τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υποδομών. Σε αυτόν τον πιλότο τα πολιτιστικά δεδομένα μετατρέπονται σε ένα σημασιολογικά πλουσιότερο μοντέλο (RDF). Έπειτα, ορισμένα πεδία εμπλουτίζονται χρησιμοποιώντας ειδικευμένα λεξιλόγια όπως το DBPedia και το Geonames. Τα μετασχηματισμένα δεδομένα φορτώνονται στο σημασιολογικό αποθηκευτικό χώρο (4 Store) που έχει επιλεχθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να στηθεί σε ηλεκτρονικές υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τα δεδομένα, όχι μόνο σύμφωνα με τα αρχικά πεδία των μεταδεδομένων (πχ. Τοποθεσία) αλλά και σύμφωνα με πεδία που παρέχουν επιπρόσθετη πληροφορία (πχ. Την περιοχή της τοποθεσίας ή τον πληθυσμό μια τοποθεσίας) που έχει εξαχθεί  κατά τη διαδικασία εμπλουτισμού. Το στήσιμο του πιλότου σε ηλεκτρονικές υποδομές είναι η βάση για εφικτή σημασιολογική αναζήτηση με αυξημένη τη διαθεσιμότητα δεδομένων. Τα δεδομένα του έργου MICHAEL και άλλων έργων όπως το ATHENA και το EUSCREEN χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τη δοκιμή του πιλότου.

Ψηφιακά αρχεία ηλεκτρονικής συνεργασίας

Η Επιστημονική Πύλη για τον ηλεκτρονικό Πολιτισμό (e-CSG, indicate-gw.consorzio-cometa.it), που έχει αναπτυχθεί από τηνοσ COMETA (www.consorzio-cometa.it) ως μέρος του πλάνου εργασίας του έργου, παρέχει στους χρήστες μια εύχρηστη διαδικτυακή διεπαφή και ένα μοναδικό σημείο εισόδου πέρα από το μηχανισμό του ιδρύματος για την πρόσβαση ψηφιακών αρχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Ιταλία και την Κίνα. Η Πύλη στηρίζεται στο πλαίσιο πύλης Liferay (www.liferay.com) για το οποίο έχει κατασκευαστεί μια διεπαφή του gLibrary (https://glibrary.ct.infn.it ), του γνωστού πλαισίου που έχει αναπτυχθεί από την INFN και την COMETA για να κατασκευάζει και να διαχειρίζεται ψηφιακές αποθήκες δεδομένων στο Πλέγμα. Η Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης που έχει εφαρμοστεί υποστηρίζει Ομοσπονδίες από Παρόχους Ταυτότητας που είναι ενεργοποιημένοι από τη Shibboleth (shibboleth.internet2.edu). Το eCSG του INDICATE έχει ρυθμιστεί ως ένας Πάροχος Υπηρεσιών για τα IDEM (www.idem.garr.it) και CARSI (carsi.edu.cn) που είναι Ομοσπονδίες Ταυτότητας που μετρούν συνολικά 4.000.000 χρήστες στην Ιταλία και την Κίνα. Αυτό που έχει γίνει είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα μπροστά προς μια πιο εύκολη και ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών από χρήστες που δεν είναι ειδικοί και δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι με ψηφιακά πιστοποιητικά και τη σύνθετη Υποδομή Ασφαλείας του Πλέγματος. Το άνοιγμα του Πλέγματος στις Ομοσπονδίες Ταυτοτήτων επιτρέπει το πάντρεμα των ηλεκτρονικών υποδομών με Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και ήδη υπάρχουσες αποθήκες δεδομένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οδηγίες για εγγραφή και πρόσβαση στο eCSG του INDICATE είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο indicate-gw.consorzio-cometa.it/instructions-to-register-and-sign-in.