Το Πλάνο Εργασίας

Το έργο INDICATE αποτελείται από έξι πακέτα εργασίας, και κάθε ένα έχει μια ξεχωριστή και συμπληρωματική συνεισφορά στους συνολικούς στόχους του έργου. Τα πακέτα εργασίας συνδέονται μεταξύ τους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

πακέτα εργασίας

Για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του, το INDICATE εφαρμόζει ένα μοντέλο που δουλεύει αποδεδειγμένα και το οποίο περιλαμβάνει:

  • Ένα διεθνές δίκτυο ειδικών κινούμενων μεταξύ ομάδων εργασίας το οποίο εστιάζει σε συγκεκριμένες πτυχές του έργου,
  • Πρότυπα/πιλοτικά ερευνητικά «υποπρογράμματα»,
  • Ορισμός διεθνών βέλτιστων πρακτικών

Διάδοση και προαγωγή των αποτελεσμάτων του έργου, κάτι το οποίο θεωρείται θεμελιώδης παράμετρος για την επιτυχία του έργου.