Οι αναλύσεις περιπτώσεων

Οι αναλύσεις περιπτώσεων στο INDICATE έχουν ως στόχο να αναλύσουν την πιθανότητα για τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια μακροχρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον ηλεκτρονικό Πολιτισμό. Για το λόγο αυτό εξετάζονται τρία βασικά προβλήματα: η μακροχρόνια ψηφιακή διαφύλαξη, οι εικονικές εκθέσεις και η διαχείριση και επεξεργασία γεω-κωδικοποιημένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον καθορισμό της βέλτιστης πρακτικής εργασίας.

Οργανώνονται τρεις ημερίδες, μία για κάθε ένα από τα βασικά προβλήματα:

  • Η ημερίδα για τη μακροχρόνια ψηφιακή διαφύλαξη στην Άγκυρα
  • Η ημερίδα για την εικονική έκθεση στο Αμμάν
  • Η ημερίδα για τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στη Λιουμπλιάνα

Μακροχρόνια Ψηφιακή Διαφύλαξη

Η ανάλυση περιπτώσεων ερευνά πώς η μακροχρόνια ψηφιακή διαφύλαξη μέσω των ηλεκτρονικών υποδομών μπορεί να διευκολύνει τη μεταλαμπάδευση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Ο κύριος στόχος της μελέτης αυτής είναι η αναθεώρηση της παρούσας κατάστασης σχετικά με τη διαδικασία και τις πολιτικές διαφύλαξης  στην Ευρώπη, των πιο σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη, τη σχέση μεταξύ ιδρυμάτων διαφύλαξης και παρόχων ηλεκτρονικών υποδομών καθώς και η περιγραφή των εφικτών ενεργειών ώστε να εισάγουν το συντονισμό ενός Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος από αποθήκες δεδομένων για την μακροχρόνια διαφύλαξη των πηγών ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Η χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών μπορεί να φανεί χρήσιμη στην επίλυση προκλήσεων όπως η αποθήκευση, πρόσβαση, ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων καθώς και η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων μακροπρόθεσμα. Για το λόγο αυτό η ενσωμάτωση των ψηφιακών συστημάτων διαφύλαξης σε δίκτυα μεγάλης χωρητικότητας ή διεθνή NREN, ή Πλέγματα, μπορεί να γίνει ταχύτατα παγκοσμίως γνωστή. Το πρώτο βήμα της διαδικασίας αυτής θα ήταν να αναπτυχθούν εθνικές και οικουμενικές πολιτικές και στρατηγικές διαφύλαξης και να δοθεί στα ιδρύματα που ενδιαφέρονται ένα σύνολο από κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με το πώς να κατασκευάσουν ένα σύστημα διατήρησης (που να περιλαμβάνει επιλογή, ανάκτηση, τροποποίηση, αποθήκευση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, προτιμώμενους τύπους αρχείων, κτλ.)

Εικονική Έκθεση

Η ψηφιοποίηση επιτρέπει σε ιδρύματα μνήμης να εκθέσουν τα αντικείμενα που κατέχουν με ποικίλους τρόπους. Η ανάλυση περιπτώσεων μέσω της έρευνας ανάμεσα στους εταίρους και οι αναλύσεις των υπαρχόντων πρακτικών, διερευνούν τέτοιους τρόπους– π.χ. κοινές εκθέσεις, εικονικές παραστάσεις, θεματικές διαδρομές – και τις πιθανές συνδέσεις τους με τις ηλεκτρονικές υποδομές. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είναι διαθέσιμα σε μια στοχευμένη έκθεση για τα ιδρύματα μνήμης που είναι πρόθυμα να μελετήσουν την πιθανή χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών για τα εικονικά τους σχέδια.

Γεω-κωδικοποιημένη Ψηφιακή Πολιτιστική Πληροφορία

Στόχος αυτής της ανάλυσης περιπτώσεων είναι να ορίσει τις απαιτήσεις και να μελετήσει το πώς οι γεω-τοπικές υπηρεσίες μπορούν να εφαρμοστούν για την ανακάλυψη πολιτιστικού περιεχομένου για την εκπαίδευση, την δια βίου εκπαίδευση και την βιομηχανία. Από τη μια πλευρά, η έρευνα επανεξετάζει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις και τις νέες δραστηριότητες Ανάπτυξης και Έρευνας στη γεωκωδικοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, πολιτιστικό τουρισμό, πολιτιστική κληρονομιά, ηλεκτρονική μάθηση, και άλλες πολιτιστικές περιοχές, προσδιορίζοντας τις πιθανότητες και τα οφέλη από τη χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών. Από την άλλη αξιολογεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γεω-ανάλυσης και απόδοσης ετικετών γεωγραφικού περιεχομένου στον ψηφιακό πολιτισμό, προετοιμάζοντας τις συστάσεις για τους παρόχους. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί αρχικά στις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και πλέγματος, και στις υποδομές δεδομένων για γεωκωδικοποιημένο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο.