Το INDICATE είναι μία συντονισμένη δράση που υποστηρίζεται από την Ευρωπαική Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ικανοτήτων (Capacities Program) έβδομου προγράμματος πλαισίου (FP7). Το έργο συντονίζεται από το Κεντρικό Ινστιτούτο για τον Ενιαίο Κατάλογο Βιβλιοθηκών (ICCU) με τη συμμετοχή εταίρων από οκτώ χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία στην Ευρωπαική Ένωση και Αίγυπτο, Ιορδανία και Τουρκία στην περιοχή της Μεσογείου.

Το INDICATE διατηρεί συμφωνητικό συνεργασίας με το έργο DC-NET ERA-NET. (www.dc-net.org)

Σκοπός

Οι βασικοί στόχοι του έργου INDICATE είναι από τη μία πλευρά, ο συντονισμός των δυνατοτήτων έρευνας που αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις ηλεκτρονικές υποδομές στις χώρες της Μεσογείου, και από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη συνεπούς πολιτικής και βέλτιστων πρακτικών που διέπουν την έρευνα αυτού του είδους.

Το έργο INDICATE στοχεύει να καθιερώσει και να γαλουχήσει ένα δίκτυο κοινού ενδιαφέροντος που αποτελείται από ειδικούς και ερευνητές σε όλα τα σχετικά πεδία, του οποίου η συντήρηση θα προγραμματίζεται μακροπρόθεσμα πέρα από τη διάρκεια του έργου. Το δίκτυο μοιράζεται εμπειρίες, προωθεί πρότυπα και οδηγίες, αναζητά εναρμόνιση των βέλτιστων πρακτικών και  πολιτικών, και ενεργεί σαν αγωγός για μεταφορά γνώσης από χώρες με περισσότερη εμπειρία στις ηλεκτρονικές υποδομές που επιτρέπουν την ηλεκτρονική αναπαράσταση πολιτιστικού περιεχομένου, σε χώρες που μόλις ξεκινούν τη διερεύνηση της περιοχής.

Το  INDICATE έχει εστιάσει στην ανάπτυξη νέων κοινοτήτων έρευνας, νέας πολιτικής και νέων σχέσεων που αξιοποιούν τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υποδομές με τους εξής τρόπους:

Το έργο στηρίζεται στην πραγματικότητα των ερευνητικών πιλοτικών εφαρμογών και στη μελέτη των περιπτώσεων που προβάλλουν ζητήματα και διαδικασίες που σχετίζονται με την κατοχύρωση πολιτιστικών πρωτοβουλιών σε πλατφόρμες βασισμένες σε ηλεκτρονικές υποδομές. 

Επίδραση

Η βασική επίδραση του INDICATE θα αφορά στον διεθνή συντονισμό, στις εναρμονισμένες πολιτικές, στη διευκόλυνση της συνεργασίας στην έρευνα που αφορά τα επίπεδα από εφαρμογή σε εφαρμογή αλλά και από εφαρμογή σε ηλεκτρονικές υποδομές, στη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πολιτιστικών έργων που στηρίζονται στις ηλεκτρονικές υποδομές, και τελικά σε καλύτερες υπηρεσίες που παρέχονται στον τελικό χρήστη.

Το έργο INDICATE θα έχει επιπτώσεις σε τρεις άξονες πολιτικής:

Το έργο INDICATE θα οδηγήσει στη διαμόρφωση εναρμονισμένων πολιτικών για τα πολιτιστικά έργα που επιτρέπουν ηλεκτρονικές υποδομές. Η πρόσθετη ευρωπαϊκή οπτική δε σημαίνει ότι οι πολιτικές εξειδικεύονται σε κοινό της ΕΕ, αλλά ότι εστιάζουν πράγματι στο να μοιράσουν τα οφέλη μιας διευρωπαϊκής έρευνας με ευρύτερο κοινό, ήτοι, να προωθήσουν μια πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους για την ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

RSS